PhDr. Patricie Anzari, CSc.

AKTIVNÍ EGOLÝZA® - ORIGINÁLNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÁ METODA

PhDr. Patricie Anzari, CSc. je přední představitelkou transpersonální psychologie v České republice s třicetiletou psychoterapeutickou praxí. Je autorkou kompaktní psychologické teorie, zaměřené na přerod lidstva v novém tisíciletí. V letech 1990 - 97 vysílala na rozhlasové stanici Praha velmi populární pořad Prameny poznání, stejně se jmenuje i její kniha, která stále vyvolává nadšené ohlasy napříč generacemi. Je velmi charismatickou osobností, přednášky jsou strhující, její projev je jazykově vybroušený, pohotově vtipný.


PŘEDNÁŠKY

délka přednášky je cca 1,5 - 2h

Léčba smíchem

Netradiční psychologický pohled na důležité životní události a situace v humorném podání přední představitelky transpersonální psychologie. Posluchači budou mít příležitost k získání nadhledu, odvahy a optimismu. Okusí léčivou moc smíchu a získají praktické inspirace k překonávání životních překážek a těžkostí.

Krize jako šance

Inspirace ke změně postoje k životním krizím, jejich konstruktivní zvládání. Příklady krizí v osobním příběhu a východisek z nich. Krize typické projednotlivé  věkové skupiny.

Duchovní očista

Inspirace pro jedince, skupiny i společnost k obrodě moudrého lidství.

Pilíře živé spirituality (Ohleduplnost, Velkorysost, Smíření)

Spiritualita je v této přednášce nabízena jako nedílná součást každodennosti. Duchovní praxí je kvalita způsobů chování a komunikace v běžném životě, nikoli blouznění či hra na nadpřirozené schopnosti. Živoucí láska je uskutečnitelná bez ohledu na vyznání či filozofické přesvědčení každého z nás.

Rozšířené stavy vědomí jako cesta osobního růstu

Zpráva o zkušenostech z psychoterapeutické praxe, kazuistické příklady, připomínka zapomenutého významu této stránky vědomí.

Psychospirituální krize nebo duševní choroba?  

Zpráva o převratném přístupu k léčbě duše metodou psychiatra J.W. Perryho, přímého žáka C.G.Junga. Patricie jako jeho žačka navazuje na odkaz Dr. Perryho osobitým pojetím této problematiky.

Matka a otec - démoni či andělé strážní?  

Vylétání z hnízda a jeho vliv na kvalitu dospělosti.
O rituálu rodičovského požehnání, o transformaci rodičovské role v dospělosti dětí, o životních cyklech a pilířích na cestě ke zralosti a moudrosti. Význam velkorysosti a smíření pro kvalitu mezilidských vztahů.

Kudy chodí duše, když spíme?  

Netradiční výklad snů.
Funkce snu v psychickém i spirituálním prostoru osobnosti, interpretace snu jako obrazu, výzvy či procesu očisty. Inspirováno Jungem a třicetiletým setkáváním Patricie s lidskými příběhy i sny.
Posluchači si mohou přinést popis snu a dát ho anonymně k dispozici k výkladu.

Partnerské vztahy na rozcestí

Netradiční pohled na krizi klasické rodiny a partnerských vztahů. Proměna mužské a ženské role, krize sexuality a rodičovství...

Tajemství komunikace mezi mužem a ženou

Na toto téma vyšly knihy, bylo vytvořeno mnoho teorií a vzniklo mnoho konfliktů. Na zdánlivě neřešitelné téma se zde podíváme očima obou táborů a pojmenujeme hlavní zdroje nedorozumění.

Tajemství lidské sexuality

Praktické inspirace pro muže i ženy. Neobvyklý pohled na hojně probírané téma. Málo známé skutečnosti o podstatě ženské sexuality, inspirace pro obohacení mužského prožívání v této oblasti. Specifika sexuality různých věkových kategorií.

SEMINÁŘE

délka semináře je cca 6-7 hodin včetně přestávek

Malá univerzita sebepoznání

Unikátní příležitost k malé osobní inventuře pod vedením Patricie.
Pestrý a intenzivní seminář, který mimo jiné obsahuje také praktické metody pro sebepoznání a revizi osobního příběhu.

Vnitřní svoboda

I v nejtěžším žaláři může být člověk nekonečně svobodný. Seminář předestírá účastníkům možnosti a praktické inspirace k vybudování odolnosti vůči stresu a těžkým životním překážkám.

Cesta do hlubin mužské duše

Seminář pro ženy.
Seminář je věnován prevenci rozvodovosti a krizí rodinného života. Nabízí velmi zajímavé a praktické informace o zvláštnostech vnímání, prožívání a citového života mužů. Budou zde nabídnuty konkrétní postupy při řešení krizí a nedorozumění. Účastnice mohou přinést v písemné podobě anonymní příběh či popis situace, kterou by rády řešily.

Cesta do hlubin ženské duše 

Seminář pro muže.
V praxi partnerského poradenství se stále více setkávám s mužskou neochotou zabývat se pocity žen, protože jsou pro ně moc složité. Mnohá partnerství končí proto, že muži používají "osvědčené" komunikační i intimní techniky, jde však o muži vytvořený mýtus, který vůbec nefunguje. Seminář je příležitostí ke skutečnému pochopení ženské psychiky a potřeb. Nabídne řadu praktických inspirací k otevření ženské náruče i zkrocení zlé ženy.

Další možná témata:

 • SUPERVIZE PRACOVNÍCH KOLEKTIVŮ
 • MEZILIDSKÁ KOMUNIKACE
 • PŘEKONÁVÁNÍ STRESU
 • ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, PSYCHOHYGIENA
 • ZVÝŠENÍ PSYCHICKÉHO VÝKONU
 • SEMINÁŘE "NA MÍRU" PODLE PŘÁNÍ A POTŘEB ZADAVATELE

PŘEDNÁŠKOVÉ CYKLY

CYKLY LZE OBJEDNAT JAKO CELEK, KAŽDÁ Z PŘEDNÁŠEK VŠAK MŮŽE BÝT NABÍDNUTA SAMOSTATNĚ. I V RÁMCI CYKLU JSOU KOMPONOVÁNY TAK, ABY POSLUCHAČ, KTERÝ NESLYŠEL PŘEDCHOZÍ DÍLY, MĚL PLNOHODNOTNÝ ZÁŽITEK.

I. SROZUMITELNÉ PŘEDNÁŠKY Z TRANSPERSONÁLNÍ PSYCHOLOGIE

 1. Smysl osobního příběhu - cesta k mistrovství, dokonalé naplnění schopností a nadání
 2. Člověk a svět (možnosti upevňování a prohlubování mezilidských vztahů)
 3. Hledání boha - Náboženství - Víra - Jistota
 4. Duchovní cesta - teorie a praxe
 5. Stavy rozšířeného vědomí a šamanismus v životě moderního člověka
 6. Guru - duchovní průvodce
 7. Sexualita v kosmických souřadnicích
 8. Těhotenství, přirozený porod a jejich vliv na partnerství
 9. Jak neztratit srdce svého dítěte - transpersonální inspirace pro rodiče malých i dospělých
 10. Násilí - původ a možnosti řešení
 11. Energetické bloky - příčiny, vývoj, osvobození
 12. Přírodní postupy k ovlivňování psychického nastavení - prevence agresivity, depresí
 13. Duchovní život dětí a dospělých
 14. Poslání muže a ženy
 15. Naděje na budoucnost - jak žít ve stínu války a globální krize
 16. Osobnostní charakteristiky - autodiagnostika a možnosti uplatnění v životě podle těchto rysů
 17. Charakteristiky osobních vztahů a jejich interference s naplněním osobního příběhu
 18. Povzbuzující promluva k seniorům - možnosti plného života a prosvětlení životních vztahů.
 19. Domácí rituály - možnosti prohloubení rodinného života
 20. Drogy - ďábel nebo průvodce? - generační pojetí
 21. Léčba příběhem - netradiční pohled na nemoc jako zpravodaje o stavu našeho životního scénáře.

 


II. MALÁ UNIVERZITA SEBEPOZNÁNÍ

 1. Sebepoznání - smysl, možnosti, slepé uličky.
 2. Osobnost - vlastnosti, charakterisktiky a jejich význam. Odpovědi na otázku "Kdo opravdu jsem?"
 3. Osobnost a svět - otevřenost a uzavřenost, možnosti ovlivnění a využití. Odpovědi na otázku "Jak se ostatní cítí v mé blízkosti?" 
 4. Osobnost a dílo - nadání, schopnosti, aktivita, uplatnění. Odpovědi na otázku "Co mohu dokázat?"
 5. Konstelace osobních vztahů - sociální charakteristiky. Odpovědi na otázku "Jakých vztahů jsem schopen?"
 6. Genealogické souvislosti osobnosti - odpovědi na otázku "Jak mne ovlivnil život, osobnosti a chování mých předků?"
 7. Dítě v nás - historie našeho dětství a do dospělosti přetrvávající charakteristiky a hodnoty z té doby. Odpovědi na otázku "Jak mne ovlivnilo moje dětství?"
 8. Kreativita a osobnost - jak důležitá je míra tvořivosti pro rozvoj osobnosti. Odpovědi na otázku "Jak mohu obohatit sebe i druhé?"
 9. Osobnost a životní prostředí - vzájemné ovlivnění, možnosti nápravy. Odpovědi na otázku "Škodím nebo prospívám světu?"
 10. Osobnost a kosmická hra - jedinečný duchovní rozměr každého z nás. Odpovědi na otázku "Má moje existence nějaký transcendentální význam?"

 


III. PARTNERSKÉ ETUDY

Netradiční pohled na partnerství a manželství s mnoha inspiracemi pro praktické využití při upevňování vztahů, řešení krizí, komunikaci s partnerem, řešení konfliktů a krizí

 1. Seznámení, vznik svazku a jeho vliv na další vývoj partnerství
 2. Období bezdětné - formování soudržnosti, důvěry a hledání harmonie
 3. Vliv rodičovství na kvalitu partnerství
 4. Partnerské krize jako příležitost k růstu ? nevěra
 5. Partnerské krize jako příležitost k růstu ? nemoc
 6. Partnerské krize jako příležitost k růstu ? nezaměstnanost, profesionální propad
 7. Krize vývoje partnerství ? neúcta, pohrdání, lhostejnost
 8. Krize utajované ? domácí násilí, závislosti
 9. Znovu bezdětní ? po osamostatnění dětí ? prázdno, nebo naplnění?
 10. Věk seniorský - nejbližší přátelé nebo nepřátelé?

 


IV. CESTA KE ŠTĚSTÍ, CESTA K RADOSTI

Praktické inspirace k překonávání životních komplikací

 1. Jak pozitivně zúročit zátěže z dětství a původní rodiny
 2. Partnerské krize jako šance
 3. Profesionální propady jako pomoc při hledání místa ve světě
 4. Nejtěžší události v životě jako příležitost k hlubokému bytí a naději
 5. Nečekané životní změny jako výzva k vyšším kvalitám
 6. Naděje směřující do budoucnosti jako celoživotní průvodce

 

V. ŠAMANISMUS PRO VŠEDNÍ DEN

Pět přednášek, inspirujících posluchače k vnímání a rozvíjení nejvyšších kvalit lidského konání a prožívání v jednotlivých věkových obdobích

 1. Šaman dítě
 2. Šaman v pubertě
 3. Šamanovo mládí
 4. Šamanova dospělost
 5. Šamanovo stáří a smrt