PhDr. Patricie Anzari, CSc.

Patricie navazuje na úspěšný rozhlasový pořad Prameny poznání, jež v 90. letech poslouchaly stovky tisíc lidí.  Od dubna 2017 doslova oživne v nové verzi, bude totiž vysílán ŽIVĚ na Facebooku OD 25.4. KAŽDÉ ÚTERÝ VE 22 HODIN.

Všechny díly budou samozřejmě k dispozici i ze záznamu , jak na Facebooku, tak zde na webu.

Předpokládaná délka pořadu je kolem 20 minut.
V závěru vysílání Patricie zodpoví některé dotazy k tématu z chatu.
Ty, jež se nedostanou do vysílání, zodpoví písemně osobně.
V nové podobě nepůjde o meditaci, ale inspirativní promluvu s prvky meditace.

První vysílání - úterý 25.4. ve 22 hod.
VÝZNAM ROZŠÍŘENÝCH STAVŮ VĚDOMÍ PRO KVALITU ŽIVOTA
V současné době jsou různé cesty za hranice běžného vědomí populární. Přehlíží se však význam eticky čistého kontextu takového procesu, poctivé dlouhodobé přípravy, poučeného průvodce a kvalitní integrace prožitku. Poutníci se proto málokdy dotknou skutečných hlubin poznání a nemohou plně využít cesty k pravé transformaci osobnosti ve smyslu osvobození od strachu, závislosti a egocentrismu.

Druhé vysílání - úterý 9.5. ve 22 hodin
AKTIVNÍ EGOLÝZA – ORIGINÁLNÍ METODA OSOBNÍHO RŮSTU
Patricie přestaví svoji metodu psychoterapeutické práce ve smyslu úzké osobní spolupráce s klientem, hluboké lidské účasti a zpětných vazeb bez přetvářky s využitím stavů rozšířeného vědomí. Cílem AE je náhled klienta na jeho životní příběh v širokém, transpersonálním kontextu, stanovení budoucích cílů, vedoucích ke smyslu a plnému využití osobního potenciálu. AE se snaží kultivovat populaci k vzájemné spolupráci, citlivé vnímavosti, ohleduplnosti a vlídné, konstruktivní komunikaci nejen v osobním životě, ale i v celospolečenském rozměru. Základem je praktická spiritualita všedního dne jako léčivý rozměr lidské existence.

Třetí vysílání - úterý 16.5. 2017
NALEZENÍ OSOBNÍHO SMYSLU
Často slýcháme stížnosti na život bez smyslu, na práci bez naplnění a ohodnocení, na nevyhovujícího partnera, na nepovedené děti, na nedostačující finanční situaci... Výčet by mohl být jistě delší. Ze všech takových výroků vyplývá, že najít smysl osobního příběhu není snadné. S Patricií se můžete zamyslet nad základními dimenzemi vašeho současného života a odhalit reálné možnosti jeho smysluplného naplnění. Také tu najdete hlubokou analýzu příčin existenciální frustrace a inspirativní východiska z ní. Materiální a duchovní hodnoty, jejich hierarchie v osobním životě mají zásadní vliv na stav duše.

Čtvrté vysílání - úterý 23.5.2017
TOXICKÉ MYŠLENÍ – HLAVNÍ ZDROJ PSYCHICKÝCH PROBLÉMŮ
Patricie začala jako první používat slovní spojení „toxické myšlení“ v kontextu psychopatologie. Odhaluje ničivé mentální stereotypy, jimiž se lidé dokáží uvěznit v pocitu bezvýchodnosti a zoufalství, v úzkostech, vztahovačnosti, žárlivosti... Poukazuje na skutečnost, že jedině transpersonální psychologie disponuje nástroji, jejichž použitím se strádající může osvobodit. Vzhledem k tomu, že současná psychologie a psychiatrie duchovní rozměr ignorují, jsou bezmocné vůči toxickému myšlení pacientů. Snaží se je přeprogramovat jako laboratorní zvířata, nebo je ještě více intoxikují, aby zastavili myšlení jako takové.

Páté vysílání - úterý 30.5.2017
DRUHY MEDITACE LÉČÍCÍ TOXICKOU MYSL
Jediná přirozená cesta, jak obnovit psychické zdraví, nabourané stereotypy toxického myšlení, je meditace. Nejde však o techniky, při nichž se pracuje s aktivní myslí (člověk se vnitřně programuje, uklidňuje za pomoci slovních formulek či direktivního mluveného slova). Čistá meditace je prastará technika, má řadu podob, všem je však společné soustředění na dech, jeho procítění a naprosté očištění a vyprázdnění mysli. V meditaci jsme u samé podstaty bytí, čas nemá nad námi vládu, harmonizujeme sebe i okolí, s hlubokým vděkem prociťujeme dar života. Na nejvyšší úrovni meditace se spojujeme s univerzálním vědomím, oprošťujeme se od egocentrického prožívání. Naučit se opravdu meditovat je velmi náročné, vyžaduje to pokoru, trpělivost, hlubokou důvěru k moudrosti spontánní duchovní cesty.

Šesté vysílání - úterý 6.6.2017
ÚZKOST A SPIRITUALITA
Úzkostné stavy, panické ataky, nespavost patří ke smutným průvodcům člověka světem nové doby. Jejich spouštěčem je již dříve zmíněné toxické myšlení. Hlavním znakem je tu krize spirituality, mnohdy až povýšení sama sebe na božskou úroveň. Takový člověk není ochoten prožít jedinou situaci, kterou by nemohl mít pod kontrolou, svým chováním a totálním soustředěním na vlastní pocity tyranizuje své nejbližší. Druhým extrémem jsou osoby, jež prožívají samy sebe jako slabé, bezbranné, věčně a vším ohrožené, bezmocné. Patricie doloží konkrétními příklady jak nenápadně dochází ke krizi spirituálních hodnot a vstřícnosti ve vztazích. Nabídne inspirace pro léčbu úzkostí přirozenou cestou. Hlavním předpokladem úspěchu je tu rozhodnutí úzkostného člověka k aktivní spolupráci s terapeutem a hlavně se životem.

Sedmé vysílání - úterý 13.6.2017
ZÁVISLOSTI A SPIRITUALITA
Moderní doba se v léčbě závislostí na návykových látkách soustředila na drogy samotné a jejich specifika, neřeší však podstatu smrtícího psychického principu závislosti. Ten postihuje každého. Základem osobního růstu je na prvním místě zmapování závislostí a jejich překonání. Týká se to i vztahů, materiálních hodnot, úspěchu apod. Zakotvení v nadosobních dimenzích, vnímán širokého kontextu osobního příběhu, to jsou východiska na cestě k nezávislosti. Bez ní není svobody. Patricie poukáže na moc živé každodenní spirituality jako vnitřní síly, nepřekonatelné destrukcí.

Osmé vysílání - úterý 20.6.2017
VÝCHOVA DĚTÍ A SPIRITUALITA
Výchova dětí je nejcitlivějším ukazatelem míry egocentrismu a duchovní gramotnosti rodičů. V plné síle se projevují v prvních třech letech života dítěte. Otcové nejsou bezmocní, najdou zde řadu důležitých inspirací. Matky určují hlavní výchovný program, neuvědomují si však mnohdy, že budují především pocit dítěte ze života a světa: Je svět bezpečné nebo nebezpečné místo? Mohu mít radost z obtěžování okolí? Jsem neomezeným vládcem vesmíru nebo otrokem matky velitelky? Je svět místo, kde se o mě nikdo nezajímá, hlavní energie nejbližších je netečnost, jsem jen na obtíž? Nabízejí se tisíce dalších otázek. Na mnohé z nich se Patricie pokusí odpovědět svým nekonformním způsobem, opírajícím se o náhled na vnitřní život a hloubku duchovního zakotvení všech zúčastněných ve výchovném procesu.

Deváté vysílání  - úterý 27.6.2017
EMOCIONÁLNÍ KRIZE
Ve světě lidí, zabývajících se spiritualitou, je oblíbený termín „psychospirituální krize“. Mnohdy za ni považují i běžné psychické krize, které mohou mít také velmi dramatický průběh. Patricie je označuje termínem „emocionální krize“, aby poukázala na nepřítomnost duchovního rozměru. Vysvětluje a na konkrétních příkladech demonstruje povahu emocionálních krizí a jejich možnou léčbu. Psychospirituálním krizím se bude věnovat v pořadech na konci roku, zde jen ukazuje rozdíly a věnuje se emocionálním krizím. Oficiální psychiatrické a psychologické přístupy řeší všechny krize stejnými postupy.

Desáté vysílání - úterý 4.7.2017 
UMĚNÍ ODPOČÍVAT
Poslední vysílání před prázdninami je zamyšlením nad možnostmi odpočinku v letním čase. Přináší inspirace ke sblížení s přírodou, vesmírem, osvobození od civilizačních zlozvyků, posílení fyzické i psychické kondice. Patricie se tu také zamýšlí nad způsoby trávení dovolené, jejich přínosem či ohrožením soudržnosti rodiny nebo partnerského vztahu. Zabývá se pasivním odpočinkem, který je v moderní době preferován, přináší však více oslabení než užitku. Nabízí dobré typy na neobvyklé způsoby trávení dovolené. Pro každý typ osobnosti a rodiny nachází originální možnosti.