PhDr. Patricie Anzari, CSc.

AKTIVNÍ EGOLÝZA - ORIGINÁLNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÁ METODA

Osobní údaje považujeme za velmi cenné informace a podle toho s nimi nakládáme. 

Vaše osobní údaje chráníme a nikomu třetímu neprodáváme! 

Níže naleznete informace, jaká osobní data sbíráme a jak s nimi pracujeme.

Správcem osobních údajů je:
PhDr. Patricie Anzari, CSc, IČ: 11216271 se sídlem Rynartice 80, 405 02 DěčínII

Rozsah zpracovávaných údajů:

 1.       jméno, příjmení
 2.       poštovní adresa
 3.       telefonní číslo
 4.       e-mailová adresa
 5.       zdravotní dotazník
 6.       osobní příběh

 Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 1.      vyřízení objednávky z e-shopu
 2.      organizace pobytových programů
 3.      emailový newsletter - nabídka programů, přednášek, našeho zboží a služeb

E-mailový newsletter zasíláme 3-4x ročně. Z jeho odběru se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím tlačítka v zápatí newsletteru. Údaje z přihlášky a zdravotního dotazníku, stejně tak jako Váš osobní příběh, vyžadujeme pro Vaší bezpečnou a smysluplnou účast na programu. Považujeme je za přísně důvěrné, přístup k nim má pouze tým PhDr. Patricie Anzari, CSc. Osobní příběh účastníků programů nepožadujeme bezpodmínečně v elektronické podobě, lze jej přivézt vytištěný na program, po jeho skončení jej na požádání skartujeme nebo vrátíme zpět pisateli.

Podmínky ochrany osobních údajů

 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Mezi osobní údaje jsou řazeny též identifikační a kontaktní údaje.

2. PhDr. Patricie Anzari, CSc., IČ: 11216271, sídlem Rynartice 80, 405 02 Děčín II (dále jen: „správce“) je ve smyslu čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) správcem osobních údajů. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje správce jsou: adresa: Rynartice 80, 405 02 Děčín II, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon: +420 604 294 034

 II. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě Vašeho obchodního jednání se správcem.

2. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal v souvislosti s Vaší přihláškou na pobytový program  v elektronické podobě na webové adrese www.patricieanzari.cz

3. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě Vaší objednávky v elektronickém obchodu správce, provozovaném na webové adrese www.patricieanzari.cz

4. Správce zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro plnění účelu jejich zpracování.

5. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů správcem je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR nebo oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, dále Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

6. Účelem zpracování osobních údajů je

 •      řádné plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního závazkového vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce zboží a organizaci pobytových programů osobního růstu vyžaduje správce Vaše osobní údaje v rozsahu, který je nezbytný pro řádné splnění závazku správce ze smlouvy (jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon, zdravotní dotazník, osobní příběh), poskytnutí těchto osobních údajů je nezbytné pro uzavření a řádné plnění smlouvy, bez poskytnutí těchto osobních údajů není možné smlouvu uzavřít a řádně ji splnit, a /nebo
 •      zasílání obchodních sdělení a provádění jiných aktivit podpory obchodu (marketing).

7. Správce nebude na základě osobních údajů provádět automatické individuální rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

III. UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

 1.       Správce uchovává osobní údaje po dobu
 •          nezbytně nutnou k řádnému plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního závazkového vztahu mezi Vámi a správcem, jakož i uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, případně jejich porušení (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu), v případě, že jsou osobní údaje zpracovávány na základě jiného zákonného důvodu, než je udělení souhlasu, nebo
 •           než dojde k odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a provádění jiných aktivit podpory obchodu (marketing), nejdéle však po dobu 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu.
 1.       Správce provede výmaz osobních údajů po uplynutí doby uchovávání osobních údajů dle čl. III. odst. 1 tohoto sdělení.
 2.       Správce učinil opatření k tomu, aby k osobním údajům zamezil přístup osobám mimo jím pověřené osoby.

 IV. JINÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1.       Příjemci osobních údajů jsou vedle správce tyto třetí osoby
 •      osoby zajišťující související činnosti při plnění smlouvy (přepravce při dodání zboží, dodavatel účetních služeb pro účtování prodeje zboží, banka při realizaci plateb),
 •      osoby zajišťující dodávku IT služeb, včetně provozu elektronického obchodu správce,
 •      osoby zajišťující pro správce služby podpory obchodu (reklama a marketing).
 1.       Správce nebude předávat osobní údaje do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci.

V. VAŠE PRÁVA

 1.       Za podmínek stanovených v GDPR máte zejména tato práva:
 •          právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 •          právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 •          právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 •          právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 •          právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 •          právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I odst. 2 tohoto sdělení, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1.       Pokud se domníváte, že došlo k porušení Vašeho práva na ochranu osobních údajů, můžete se obrátit se svou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.    Učiněním objednávky v elektronickém obchodu správce nebo vyplněním a odesláním elektronického formuláře přihlášky na pobytový program na webové adrese www.patricieanzari.cz  projevujete svůj bezvýhradný souhlas a obeznámenost s tímto sdělením o ochraně osobních údajů.

2.    Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, vyjadřujete tento svůj souhlas s tímto sdělením o ochraně osobních údajů vědomou aktivací souhlasu (zaškrtnutím příslušného prvku formuláře) na webových stránkách správce www.patricieanzari.cz. Aktivací souhlasu projevujete svůj bezvýhradný souhlas a obeznámenost s tímto sdělením o ochraně osobních údajů.

3.    Správce je oprávněn toto sdělení jednostranně měnit či doplňovat. V takovém případě je povinen nové úplné znění tohoto sdělení umístit na své webové stránky a zároveň Vám jej zašle na Vámi poskytnutou Vaší e-mailovou adresu.

 Toto sdělení nabývá platnosti a účinnosti dnem 25.5.2018.